2604 Iris Bay, Dubai, UAE

Japanese Nano Hair Extensions

Set of natural hair extensions


Natural Japanese Nano Hair Extension Set - 15 lines Nr 1B

Natural Hair Extensions Set

999 AED


Natural Japanese Nano Hair Extension Set - 15 lines Nr 4

Natural Hair Extensions Set

999 AED


Natural Japanese Nano Hair Extension Set - 15 lines Nr 3

Natural Hair Extensions Set

999 AED


Natural Japanese Nano Hair Extension Set - 15 lines Nr 10.2

Natural Hair Extensions Set

999 AED


Natural Japanese Nano Hair Extension Set - 15 lines Nr 60

Natural Hair Extensions Set

1 200 AED


Natural Japanese Nano Hair Extension Set - 15 lines Nr 6/613

Natural Hair Extensions Set

999 AED


Natural Japanese Nano Hair Extension Set - 15 lines Nr 8/613

Natural Hair Extensions Set

999 AED


Natural Japanese Nano Hair Extension Set - 15 lines Nr 9.1

Natural Hair Extensions Set

1 100 AED


Japanese Nano Tape 3 yards

Re-taping for Nano hair extensions

155 AED


Japanese Nano Hair Extension Remover 150 ml

Spray remover

95 AED


Pliers for hair extensions

Hair pliers

45 AED